MAZAL TOV!

IT'S A Boy

Mazal tov to Rabbi Menachem Asher & Mindy (Gartner) Krupenia on the birth of a baby Boy.

Mazal tov to grandparents First-time grandparents, Rabbi Aaron Moshe & Avigayil Gartner and first-time great grandparents, Rabbi Meyer and Shulamith May!

SHALOM ZACHOR

at the Gartner residence, 125 North Detroit Street. For men only.